The Geological Society of Korea
2 3 4

Aims & Scope

Journal of the Geological Society of Korea - Vol. 50 , No. 3

8. Pumping tests
Jin-Yong Lee, Yongcheol Kim, Sang Woong Yun
DOI: https://doi.org/10.14770/jgsk.2014.50.3.409